Algemene voorwaarden BiaFit

Algemene Voorwaarden Biafit gevestigd aan Koggewaard 167, 1824 GW te Alkmaar, ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nummer 73775088.

Btw-indentificatienummer: NL002070639B59

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Biafit en een cliënt, tenzij Biafit en de cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

 • Biafit gevestigd aan Koggewaard 167 1824 GW te Alkmaar.
 • Cliënt: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Biafit.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Biafit en de cliënt.

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Biafit en de cliënt komt tot stand door middel van:
  a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van Biafit.
  b. Het fysiek aanmelden via een online formulier in een van onze Biafit praktijken met behulp van een Gewichtsconsulent.

Nadat een lid de eerste betaling voor de periode Biafit heeft volbracht is de Overeenkomst geldig.

 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Biafit worden overgedragen.
 2. Een cliënt heeft bij het online aanmelden het recht om aan Biafit mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar programma. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien de cliënt binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Biafit gerechtigd om het aantal dagen dat de cliënt gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Biafit, kosten in rekening te brengen.
 4. Biafit gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Biafit heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.
 5. Biafit verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 6. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Biafit de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 7. Facturatie
  b. Debiteurenadministratie
  c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  d. Informatie aan de werkgever van de cliënt over het gebruik van het programma
  e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Biafit.
 8. Biafit mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 6, 12 of 18 maanden en is niet tussentijds opzegbaar.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Biafit de aanmelding heeft ontvangen.
 4. De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Biafit biedt de cliënt echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van twee maanden bij vooruitbetaling te voldoen.
 5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 2 maanden vooruit of elektronisch via overboeking.
 6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Biafit te zijn binnengekomen. Biafit is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.
 8. Biafit is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Biafit levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen van succesfactoren: mindset, voeding, beweging en herstel.
 2. De door Biafit te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van Biafit deels online geleverd worden, kan Biafit niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. Biafit zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op info@healthenco.nl. Na de melding zal Biafit de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Biafit.
 7. De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. De cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.
 10. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Biafit geleverde adviezen en documentatie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 11. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Biafit en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.
 12. De cliënt gaat akkoord dat Biafit alle door de cliënt aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 13. Biafit behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Biafit te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Biafit.

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Biafit is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Biafit is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Biafit geleverde diensten.
 3. Biafit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.
 4. Biafit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Biafit.
 5. Biafit is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 6. Biafit is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Biafit geleverde diensten.
 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Biafit zou liggen, is de aansprakelijkheid van Biafit beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Biafit. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Biafit geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Biafit beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Biafit aan de cliënt in rekening is gebracht.
 8. Het zich bevinden in een van de Biafit praktijken iis geheel voor eigen risico van de cliënt.
 9. Zowel Biafit als de medewerkers en franchisenemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 10. Zowel Biafit, al haar medewerkers en franchisenemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt en/of derden.
 11. De cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Biafit indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

5) Beëindigen

 1. Het programma eindigt automatisch na verloop van de contractsduur.
 2. De cliënt kan zijn/haar programma niet tussentijds opzeggen.
 3. Biafit behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de cliënt in de praktijk, op aangeven van een Biafit medewerker de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
 4. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
  a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
  b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
  c. De betalingsverplichting van de cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
  d. De einddatum van de cliënt wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

6) Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Biafit en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Biafit verleent de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van Biafit te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Bij beëindiging van het programma (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Biafit op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de cliënt om gebruik te maken van de door Biafit geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het programma geleverde producten en diensten blijven eigendom van Biafit worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de cliënt.
 4. Wanneer in een overeenkomst tussen Biafit en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Biafit wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 5. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Biafit te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Biafit.

7) Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Biafit zoals  herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. De cliënt gaat ermee akkoord dat Biafit de cliënt mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

8) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Biafit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Biafit en een cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van een programma verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. Biafit is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt